Protokół z zebrania rady pedagogicznej

Pobierz

Informacja o awansach zawodowych.. Strona 1 z 3 (pieczęć szkoły) Protokół zebrania Rady Pedagogicznej nr II/2016/2017 z dnia 29 września 2016 roku I.. (Na zakończenie protokołu pod tekstem po lewej stronie czytelnie podpisuje się protokolant, na środku przewodniczący zebrania (dyrektor Szkoły), a po prawej wszyscy uczestnicy zebrania (Rada Pedagogiczna)).Przykład protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok szkolny.. Protokół Rady Pedagogicznej nr z dn. Co to oznacza?Rada pedagogiczna wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał zgodnie ze swoimi kompetencjami stanowiącymi, określonymi w art. 41 ust.. Nr 94 - sierpień 2021.z zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im.. Lista wydań.. Kwestię tę należy rozstrzygnąć w regulaminie rady pedagogicznej, podobnie jak zasady udostępniania protokołów.Regulamin rady pedagogicznej powinien określać zasady protokołowania zebrań rady pedagogicznej Przepis art. 43 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej u.s.o.). Posiedzenie Rady Pedagogicznej jest prawomocne.. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.. 2.Protokół powinien zawierać: tytuł - Protokół nr … z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu … kolejność protokołów numeruje się cyfrą arabską łamaną przez rok szkolny lub kalendarzowy w zależności od ustaleń wewnętrznych ustalenia formalne liczba osób obecnych liczba osób nieobecnych stwierdzenie kworum zaproszeni goście powołanie protokolanta.Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien zawierać: numer i datę zebrania, numery podjętych uchwał, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. kworum, wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie były), zatwierdzony porządek zebrania, stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,Załącznik nr 1/nr protokołu - informacja o czym jest załącznik Na tym posiedzenie Rady pedagogicznej zakończono..

Na tym protokół zakończono.

Natomiast stosownie do art. 41 ust.. Po zakończeniu zajęć uczestnicy: 1.Znają zasady prowadzenia protokołu z zebrania rady pedagogicznej.. osób, nieobecnych ….. 23 stycznia 2017.Co w przypadku, gdy w księdze protokołów nie znalazły się dwa protokoły z zebrań rady pedagogicznej?. Tadeusza Ko ściuszki w Łęcznej w dniu 25 wrze śnia 2016 roku.. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (półroczu) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w celu przedstawienia przez Dyrektora Szkoły wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru .. Skoro ustawodawca nie określił formy protokołu, decyzja w tej sprawie należy do samej rady pedagogicznej.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany "protokolantem" .. Program .Zgodnie z nazewnictwem stosowanym w polskim systemie prawnym mówić można tylko o zebraniu rady pedagogicznej, protokole zebrania rady pedagogicznej i porządku zebrania rady pedagogicznej.Stosowanie innych określeń (np. posiedzenie lub obrady) jest błędem formalnym.. Nawiasem mówiąc, to samo odnosi się do rady rodziców.Niestety, zabrakło tej konsekwencji w stosunku do rady szkoły .Protokół zebrania Rady Pedagogicznej wraz z listą obecności jej członków umieszczoną na początku protokołu, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant..

2.Potrafią właściwie prowadzić protokół zebrania.

Wzory dokumentów Nadzór pedagogiczny.. (lub: Po wniesieniu uwag do protokołu o następującej .Udział w szkoleniu pozwoli Państwu zorganizować i prowadzić to zadanie zgodnie z obowiązującym prawem, regulaminem rady pedagogicznej oraz zasadami pracy biurowej.. Nie było to celowe działanie tylko "pośpiech" nauczyciela.Na posiedzeniu obecnych było ….. W terminie do 7 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół , spisując go w wersji elektronicznej-ustawienia stron, margines górny i dolny po 2,5 cm, margines lewy 3,5 cm, margines prawy 1,5 cm.1.. Uzasadnienie: Protokół jest sprawozdaniem z obrad, posiedzenia np. rady pedagogicznej.Plik Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 08.docx na koncie użytkownika Zdusia • folder do pracy • Data dodania: 18 sie 2014Załącznik nr do protokołu z dnia 5 czerwca 2020r.. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Pedagogiczna uchwala: § 2"Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane".. Tadeusza Ko ściuszki .. W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując się go w wersji komputerowej ( ustawienia stron: margines górny, dolny i lewy po 2,5cm, a prawy 1,5cm)..

Protokolanta zebrania rada pedagogiczna wybiera spośród swoich członków.

Rada pedagogiczna może wybrać również protokolanta stałego lub na okres roku szkolnego.Protokół rady pedagogicznej może być tworzony w wersji elektronicznej bądź tradycyjnej, na piśmie.. Informacje o działalności szkoły podczas wakacji.. To jedyne rozstrzygnięcie dotyczące dokumentowania posiedzeń rady.. Niezależnie jednak od formy, protokół musi być akceptowany przez członków rady.. Zebraniu Rady Pedagogicznej przewodniczyła Hanna Sawicka - dyrektor Szkoły.III Uwagi dotyczące protokołu z Zebrania Rady Pedagogicznej wypisane z Regulaminu organizacji i działalności Rady Pedagogicznej 1.. Jednocześnie ustawa wskazuje, że zasady funkcjonowania rady określa jej regulamin.. Zebranie rady pedagogicznej prowadziła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Berezce Barbara Gaweł Łyda.. (zapis tytułu czcionk ą rozmiar 12 Times New Roman, odst ęp 1,5 interlinii, wyrównany do .Jak wynika z przepisów, zebrania rady pedagogicznej muszą być protokołowane.. Żaden inny przepis nie dotyczy protokołów z zebrań rady.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany "protokolantem" .. Data publikacji: 7 lipca 2017 r. Wszystkie zebrania rady pedagogicznej powinny być protokołowane.. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 6 i Przedszkola nr 6 w Żorach § 1..

Protokół nr 1-2016-2017 z zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im.

Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią.Organizacja posiedzeń Rady Pedagogicznej.. Na podstawie art. 43 ust.. Członkowie rady dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.. Protokół może być sporządzany w formie pisemnej, ale także może przyjąć formę elektroniczną - jako efekt nagrania przebiegu zebrania przy użyciu urządzeń audiowizualny.. rada pedagogiczna posiada kompetencje opiniodawcze, które nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał - sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej.Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności.. Informacja o kadrze Zespołu.. obliguje do protokołowania zebrań rady pedagogicznej, nie określając zawartości, zasad i sposobów jego prowadzenia.Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej - Poradnik Dyrektora Przedszkola.. Z zebrania rady oraz zebrań zespołów sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej.. z zebrania informacyjnego Rady Pedagogicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu dotyczącego wyników nauczania i frekwencji w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 Sprawozdanie z wyników nauczania i frekwencji osiągniętych przez uczniów klasy 1TARRady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Żorach z dnia 25.01.2012r.. Można stąd wyciągnąć następujące wnioski: Szkoła nie ma obowiązku prowadzenia księgi protokołów.Wzór protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej.. Zebrania odbyły się zdalnie, protokoły nie zostały wpisane do księgi a jest już wpisany protokół z zebrania, które odbyło się stacjonarnie.. USTALENIA FORMALNE A..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt