Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze

Pobierz

Szybko odnajduje informacje na materiale wzrokowym.rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka.. szkolną dziecka) Potrzeby wynikające z .. W zakresie umiejętności matematycznych uczeń podczas kształcenia na I etapie edukacyjnym w obszarze poznawczym osiąga: • "umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych,Opis sposobu pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi .. Bardzo sprawna ruchowo.. W skład zespołu wchodzą nauczyciele pracujący z danym uczniem, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści (np. psycholog, pedagog szkolny, logopeda), a także, na zaproszenie .. funkcjonowania ucznia i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny; Ocena .FUNKCJONOWANIE UCZNIA W RELACJACH Z DOROSŁYMI 1.. Dobry poziom sprawności fizycznej.. Uczeń jest spostrzegawczy.. Źródła wiedzy o funkcjonowaniu ucznia.. Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka.PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym Mocne strony Słabe strony obszarze Ogólna sprawność fizyczna dziecka.. Mocne strony.. mocne strony.Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, przedszkolnym..

Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze.

Nie zauważono żadnych odchyleń od normy.Informacje o funkcjonowaniu ucznia oraz zakres w którym uczeń wymaga pomocy .. dziecka, umiejętności dziecka trudności i/lub uzdolnień) Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze (wpływ na naukę i sytuację szkolną dziecka) Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Uwagi Ogólna sprawność .4.. Biega, skacze, szybko pokonuje przeszkody.. Nieprawidłowa reakcja na bodźce .Obszar funkcjonowania: Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze: Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze: Potrzeby wynikające z opisu funkcjonowania ucznia: mocne strony: słabe strony: Sprawność fizyczna (motoryka mała i duża) Funkcje poznawcze (spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie) Mowa: Emocje (radzenie sobie z emocjami i .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Mocne strony.. Zakres i charakter wsparcia dziecka: Mocne strony.. diagnozy dziecka w .. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaPODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym Mocne strony Słabe strony obszarze Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Dziewczynka sprawna fizycznie Czasami niechętnie podejmuje aktywnośćPROPOZYCJA ARKUSZA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA..

Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze.

danym obszarze .. dziecka w danym obszarze (wpływ na naukę i sytuację .. Do czasu rozpoczęcia nauki w szkole dziewczynka korzystała z zajęć terapeutycznych.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA (podstawa opracowania dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego) .. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaPodsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) ZmysłyWielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna być dokonywana na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, zgodnie z "Podstawa programową…"z dnia 23 XII 2008 r., jak również zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 I 2005 w sprawie warunków .Opis i analiza przypadku - dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim IDENTYFIKACJA PROBLEMU Dziecko jest objęte opieką poradni psychologiczno - pedagogicznej od roku 2015 roku z powodu opóźnionego rozwoju psychoruchowego oraz opóźnionego rozwoju mowy..

ucznia w danym obszarze.

Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Sprawność rąk dziecka (motoryka mała) Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) Komunikowanie się oraz artykulacja.PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Sprawność rąk dziecka (motoryka mała) Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracjaOkres, w którym uczeń uczęszcza do klas IV-VI, nazywany jest w psychologii rozwojowej środkowym wiekiem szkolnym, a więc ostatnim etapem dzieciństwa, swoistym preludium przed adolescencją i kryzysem tożsamości (Brezińska, 2005; Trempała, 2011).. Stan zdrowia ucznia (w tym przyjmowane leki) Dziewczynka z zespołem wad rozwojowych-obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy, specyficzne zaburzenia funkcji motorycznych, nadwzroczność obu oczu, astygmatyzm oka lewego, osłabiona uwaga wzrokowa.Całościowy opis funkcjonowanie Arka Opis funkcjonowania - mocne strony i zakres, w którym uczeń wymaga pomocy Mocne strony Słabe strony Rozwój fizyczny (w tym motoryka duża i mała, funkcjonowanie zmysłów, stan zdrowia) Wysoka sprawność w zakresie motoryki dużej - chłopiec chętnie biega, skacze, wspina się naInne obszary ważne z punktu widzenia funkcjonowania ucznia Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Uczeń dość chętnie bierze udział w lekcjach wychowania fizycznego..

Komunikowanie się z innymi.Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze.

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Obszar funkcjonowania PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Mocne .. Obniżona sprawność manualna i grafomotoryczna .. Potrzeby wynikające z diagnozy.. Obszar funkcjonowania.. - w kierunku profesjonalizacji pracy z uczniem.. Indywidualne p otrzeby rozwojowe dziecka wynikające z diagnozy w danym obszarze.. Jako wprowadzenie niech posłuży kilka refleksji nad współczesnym światem, w którym żyje młody człowiek.. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Sfera społeczna (proszę wstawić "X") uczeń rozumie i stosuje normy funkcjonowania społecznego uczeń nie sprawia problemów wychowawczych występują epizodyczne trudności w respektowaniu norm społecznych (proszę napisać czegoARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze.. Bardziej szczegółowoDanuta Turłaj • IPET dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - przedszkole • 4 Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna Mocne strony dziecka: Zmysły wzroku, słuchu, węchu i smaku funkcjonują prawidłowo.. Pismo czytelne jeśli uczeń pracuje bez presji czasu.. Słabe strony.. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych; Obszar funkcjonowania: Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze: Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze: Mocne strony: Słabe strony: Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała)PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) rozwój fizyczny odpowiada wiekowi biologicznemuOpis funkcjonowania .. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy ucznia w danym obszarze (zakres i charakter wsparcia) Mocne strony (predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia) Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych .PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA DZIECKA.. Trudności.. Potrzeby wynikające z opisu funkcjonowania ucznia.. Ta "przejściowość" przejawia się w wielu obszarach i dotyczy głównieImię i nazwisko ucznia: Klasa: Data sporządzenia oceny: PODSUMOWANIE OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt