Monitoring i ewaluacja projektu przykład

Pobierz

Zamów abonament.. Dzięki temu można uzyskać wiarygodne i .Najlepszym sposobem na monitorowanie wielu podmiotów ogłaszających takie konkursy jest śledzenie stron, które zbierają i udostępniają takie ogłoszenia.. Szkolenie przygotowuje do realizacji ewaluacji wewnętrznej oraz dają podstawy do .Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 2.5.. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa wybranych grup pilotażowych osób z autyzmem oraz wypracowanie na tej podstawie do XI/2009 koncepcjiMONITORING I EWALUACJA PROJEKTÓW.. Opis realizacji projektu przybiera postać opisu słownego oraz formę graficzną w postaci schematu blokowego lub mapy procesu.. Wybór metody badawczej 38 3.5.. Zapraszamy na szkolenie 8.04.2009 r. o godz. 9.30- 15.30, Miejsce: Kraków ul. św. Tomasza 30/6 II piętro.. Precyzyjny opis procesu jest niezwykle istotny, warunkuje on, bowiem odpowiednie planowanie wszystkich parametrów procesu a więc czasu, zasobów, kosztów.Równościowy monitoring Wskaźniki rezultatów Przykłady: • Ile kobiet, ilu mężczyzn wzięło udział w szkoleniach?. Każdy nauczyciel niezależnie od stażu pracy spotkał się z pojęciem ewaluacji.. Scenariusz warsztatu podsumowującego realizację projektu (z wykorzystaniem danych z monitoringu i ewaluacji) - przykład 35Ewaluację projektów prowadzimy przy pomocy różnych narzędzi badawczych w zależności od charakteru danego przedsięwzięcia, rodzaju beneficjentów oraz zakresu badania..

Monitoring i ewaluacja.

profesjonalnym monitoringu - odnosi się do stopnia zadowolenia uczestników działań.. Uzupełnieniem wymienionych metod mogą być techniki obserwacyjne.Ewaluacja projektu • Ocena efektywności działań podejmowanych w projekcie, stopnia osiągnięcia celów, skali rezultatów • Wykorzystuje informacje zgromadzone w procesie monitoringu projektu • Prowadzona jest: - W trakcie projektu (bieżąca, okresowa) - Bezpośrednio po zakończeniu projektu (końcowa) - Po dłuższym czasie .niniejszy raport okresowy monitoringu i ewaluacji projektu jest odpowiedzią na zapytanie ofertowe miejskiego ośrodka pomocy społecznej w koszalinie dotyczące opracowania planu ewaluacji i monitoringu oraz przeprowadzenia ewaluacji bieżących działań wśród użytkowników i instytucji, które włączyły się w proces realizacji …Promocja projektu.. Tabele, zestawienia, raporty najczęściej służą do analizy ilościowej, a opisy projektów, raporty merytoryczne są stosowane do badań jakościowych.Monitorowanie jest częścią regularnego zarządzania programem, co oznacza, że zazwyczaj nie wymaga dodatkowego budżetu.. (analiza case study oraz warsztaty z tworzenia tabelarycznego projektu ewaluacji oraz oceny raportu ewaluacyjnego)..

Ewaluacja w cyklu życia projektu 28 3.

• Jaki jest stosunek liczbowy kobiet, które rozpoczęły udział w projekcie, do tych które, go ukończyły?Ewaluacja zajęć i jej wykorzystanie do rozwoju - przykładowe karty pracy.. Oznacza ono sprawdzenie, czy dane działanie (lekcja, projekt, program itd.). Planowanie ewaluacji krok po kroku 30 3.1.. Określenie przedmiotu i celu ewaluacji 32 3.3. osiągnęło swoje cele.. Przy dużych projektach i zespołach warto rozważyć wprowadzenie jakiegoś jednolitego "sprawozdania" między etapowego (poniżej przykład takiego narzędzia).Typy ewaluacji: • WYNIKOWA: Ewaluacja wyników Plusy- wiedza oparta na dowodach Minusy - "oswojenie" problemów, wymaga dużej ilości zasobów • WYDAJNOŚIOWA: Monitorowanie produkcji Plusy - wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane działania Minusy - brak motywacjiMożna tutaj skorzystać z narzędzi, które automatyzują monitoring czasu pracy, jak na przykład Toggl ().. Nadzor-pedagogiczny.pl Ewaluacja wewnętrzna Dokumenty Projekty ewaluacji.. Należy jednak pamiętać, że narzędzia tego typu pozwalają jedynie zweryfikować jaki czas został już poświęcony na realizację zadania, ale nie są wiarygodnym źródłem informacji o statusie postępu prac.Projekty należy mierzyć od najniższego poziomu realizacji, czyli rozpoczynamy od wskaźników nakładów i produktów, mierząc różnice pomiędzy tym, co zostało zaplanowane, a tym co faktycznie zostało zrobione..

Kwestionariusz ankiety na temat udziału uczestnika w projekcie - przykład 26 5.

Ewaluacja wykonywana po zakończeniu programu, tzw. ewaluacja ex-post, jest wartościowaniem programu, jego oceną tak systematyczną i obiektywną, jak to jest tylko możliwe.. 2009 r. o godz. 10.00-15.00, Miejsce: Kraków ul. św. Tomasza 30/6 II piętro.. Zapraszamy na szkolenie w dniu: 24-25.. Ewaluatorzy wykorzystują dane pochodzące z systemu monitorowania, uwzględniając wskaźniki produktu i rezultatu, jednak ich najwaŜniejszymi narzędziami są wskaźniki oddziaływania.Ewaluacja formatywna ( formative evaluation ): Jej celem jest optymalizacja ewaluowanego programu - podniesienie jakości, doskonalenie, wybór rozwiązań ocenianych za najwłaściwsze.. Ewaluacja wykonywana po zakończeniu programu, tzw. ewaluacja ex-post, jest wartościowaniem programu, jego oceną tak systematyczną i obiektywną, jak to jest tylko możliwe.. Formułowanie pytań i kryteriów ewaluacyjnych 33 3.4.. Dobrym przykładem jest tu portal organizacji pozarządowych , w którym publikowane są informacje o niemal wszystkich większych konkursach.. Ile kobiet, ilu mężczyzn ukończyło projekt?. MONITORING Monitoring służy przede wszystkim zbieraniu i analizowaniu informacji w celu sprawnego zarządzania projektem.Kontrola projektu powinna być przemyślana i skrupulatnie zaplanowana..

Ewaluacja projektu prowadzona jest na bieżąco i pod koniec projektu.

Szkoła Przedszkole.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Ewaluacja w jako proces badawczy 30 3.2. .. (analiza case study oraz warsztaty z tworzenia tabelarycznego projektu ewaluacji oraz oceny raportu ewaluacyjnego).. zobacz serwis FUNDUSZEmonitoring polega na systematycznym zbieraniu i raportowaniu informacji pokazujących zmiany w czasie i służy do: określenia, jak postępuje wdrożenie projektu i praca nad rezultatami w stosunku do założeń określnych we wniosku - ile zrobiono, ile wydano pieniędzy, ile poświęcono czasu; określenia efektywności /skuteczności w stosunku do planu i …XI.. Wnioski (rekomendacje, jeśli wyniki projektu zawierają sugestie do podjęcia działań naprawczych).. Pierwszym źródłem informacji jest analiza dokumentów (tzw. informacje zastane).. Szkolenie przygotowuje do realizacji ewaluacji wewnętrznej oraz .Ewaluacja ex-post została przeprowadzona zgodnie ze zmienioną Strategią monitoringu i ewaluacji i przyjętą Uchwałą 9/09 z dnia 27.11.2009r.. 12 Kilka przykładów.Plan projektu opisuje, cały proces realizacji projektu.. Nadzor-pedagogiczny.pl Ewaluacja wewnętrzna Dokumenty Projekty ewaluacji.Ewaluacja - platforma internetowa Przykłady PRZYKŁAD NR 1 INFORMACJA O EWALUOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU: Ewaluacja końcowa (zewnętrzna) projektu systemowego pn.MONITORING I EWALUACJA PROJEKTÓW.. Podstawowe zagadnienia do ewaluacji projektu obejmują: ‒ adekwatność i .Istnieje wiele metod zbierania danych potrzebnych do dokonania ewaluacji.. Monitoring jest zatem podstawowym źródłem informacji potrzebnych do przeprowadzenia ewaluacji projektu.W ramach badania ewaluacyjnego wykorzystujemy m.in.: Analizę danych zastanych bezpośrednie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe (PAPI) Wywiady telefoniczne (CATI) Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) Ankiety internetowe.. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROCEDUR OCENY WŁASNEJ, MONITORINGU I EWALUCAJI ORAZ WPROWADZANIA USPRAWNIEŃ I AKTUALIZACJI LSR Kluczowym założeniem przeprowadzania oceny własnej, monitoringu i ewaluacji oraz wprowadzania usprawnień we wdrażaniu LSR oraz dokonywania aktualizacji LSR jestPrzykładem ewaluacji horyzontalnej można nazwać badania weryfikujące zasadę równości szans w różnorodnych programach lub stopień wpływu polityki strukturalnej na społeczeństwo informacyjne [M.Trocki i in.. Szkoła Przedszkole.. Podejście badawcze 43 3.6.Ewaluacja wiąŜe się z analizą informacji pochodzących z monitoringu i innych źródeł, mając na celu określenie i wytłumaczenie efektów interwencji.. Zamów abonament.. Budując autorytet, nauczyciel musi wiedzieć, czy i jak realizuje swoje zadania .Przykład projektu ewaluacji - wymaganie 1.3.. • Ile kobiet, ilu mężczyzn skorzystało z doradztwa, stażu, czy też innej formy wsparcia?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt